Napriek stavebným prácam na Račianskej ulici je vjazd do Lightparku voľný. Zaparkovať môžete bezplatne v podzemnej garáži priamo pod našou predajňou.

Podmienky ochrany osobných údajov

Vážime si vašu dôveru a chránime vaše dáta pred zneužitím.

Dovoľte, aby sme Vás informovali o ochrane Vašich osobných údajov, najmä v súvislosti s Vami uzatvorenú kúpnu zmluvu. Ochrana vášho súkromia a vašich údajov je pre nás úplne zásadné, a preto dbáme ako na bezpečnosť našich interných systémov, tak na výber našich partnerov, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "Nariadenie GDPR"). Kto je správcom Vašich osobných údajov Správcom vašich osobných údajov je Keira-Bratislava s.r.o., so sídlom Račianska 90, 83102, Bratislava. Naše IČO je 44060718 a sme zapísaní v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel C, vložka 15564. Aké osobné údaje spracovávame Pre uzavretie obchodné zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje, napr. Meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ide o nevyhnutné identifikačné a kontaktné údaje. Ako primárny identifikačný údaj je pre nás emailová adresa. Kedykoľvek navštívite naše webové stránky, zaznamenávajú sa z bezpečnostných dôvodov na náš server identifikačné dáta (napríklad IP adresa) a ďalšie informácie (dátum, čas, videné stránka). Naše stránky používajú cookies, ktoré vám môžu uľahčiť ďalšie použitie našich internetových služieb. Tieto údaje používame výlučne na štatistické účely a zaručujeme vašu úplnú anonymitu. Pre zablokovanie cookies vyberte vo svojom internetovom prehliadači príslušnú voľbu (najčastejšie v záložke Nastavenia -> Súkromie). Po tejto blokácii nebudete môcť využiť niektorých funkcií našich stránok.

 

Kto má prístup k údajom

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané firmou Keira-Prague s.r.o. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Keira-Prague s.r.o. Keira-Prague s.r.o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý má k osobným údajom v rámci spolupráce s firmou Keira-Prague s.r.o. prístup. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi najväčšie spracovateľa, ktoré Keira-Prague využíva, patria:

 Google, Google Analytics (Google Slovakia, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977

Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko Hotjar, ST Julians, STJ 1000, Malta

Expertia Digital s.r.o., Argentínska 1610/4, Praha 7, 170 00, IČO: 06032362

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217
DIČ: 2020351993
IČ DPH: SK 2020351993
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

 

Aké sú účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje potrebujeme pre splnenie našej právnej povinnosti pri uzavretí kúpnej zmluvy a ďalších príbuzných služieb (registrácia používateľa alebo rezervácie tovaru). Vaše osobné údaje ďalej môžeme spracovávať napríklad pre sledovanie marketingových analýz, alebo zasielanie newsletterov. remarketing Naše webové stránky využívajú technológie retargeting od spoločností Seznam.cz, a.s., Google Slovakia, s.r.o., Facebook Ireland Limited. Tie nám umožňujú ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamných sieťach týchto spoločností. Čo keď osobné údaje odmietnete poskytnúť Keď odmietnete osobné údaje poskytnúť, nemôžeme bohužiaľ uzavrieť kúpnu zmluvu.

 

Po ako dobu osobné údaje spracovávame

Sme oprávnení uchovávať Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov, potom sú Vaše osobné údaje zlikvidované. Niektoré osobné údaje sú uchovávané tiež na základe zákonných archivačných povinností, najmä podľa daňových a účtovných predpisov, kde je lehota 10 rokov.

Aké sú Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Keira-Prague s.r.o. a požadovať:

  •  Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Keira-Bratislava spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Keira-Bratislava s.r.o. Všeobecné informácie o činnostiach spracovaní osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.     
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Keira-Bratislava s.r.o., či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Keira-Bratislava s.r.o. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.     
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Keira-Bratislava s.r.o. správne vybaviť vašu objednávku.     
  • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. Blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Keira-Bratislava s.r.o. spracúva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.     
  • Výmaz osobných údajov (tzv. Právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Keira-Bratislava s.r.o. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Keira-Bratislava s.r.o. vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.     
  • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe vášho súhlasu od Keira-Bratislava s.r.o. k inému subjektu, kedy Keira-Bratislava s.r.o. odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

Odkazy v zápätí

Ďalej môžu zákazníci Keira-Bratislava s.r.o. namietať proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovanie nákupných preferencií, na základe ktorej Keira-Bratislava s.r.o. okamžite ukončia spracovanie osobných údajov pre tieto účely. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom vašich práv sa na nás obráťte na kontaktoch nižšie. bezpečnosť Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ukladáme na servery nášho interného systému a eshopu. Prijali sme technické opatrenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť osobných údajov šifrovaním prenosu dát na e-shope www.elmina.cz pomocou HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobné údaje v súlade s čl. 32 GDPR. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Keira-Bratislava s.r.o. pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

 

Kontakt

 
S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na Keira-Bratislava emailom na adresu elmina@elmina.SK, alebo doporučeným listom na adresu Keira-Bratislava sro, Račianska 90, 83102, Bratislava.
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz